Līguma noteikumi

SIA "InvestPlus", Reg.  Nr. 40103872396, juridiskā adrese: Skolas iela 21-609c, Rīga, Latvija, LV-101, tālrunis: +371 23777405- turpmāk tekstā iznomātājs

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1 Iznomātājs nodod, bet Nomnieks (norādīts tabulā Nomnieks) pieņem lietošanā automašīnu (turpmāk tekstā Transportā līdzeklis)(norādīts tabulā Transporta līdzeklis).

1.2. Iznomātājs nodod Nomniekam lietošanā Transporta līdzekli, bet Nomnieks apņemas pieņemt Transporta līdzekli nomā, lietot to un samaksāt Iznomātājam nomas maksājumu saskaņā ar šo nomas Līgumu.

1.3. Nomniekam, izpildot visas šī Līguma noteikumus un noteikumos ietvertās saistības, ir tiesības lietot Transporta līdzekli visā šī Līguma darbības laikā. Beidzoties Līguma termiņam, Nomniekam ir pienākums nodod Iznomātajam Transporta līdzekli atbilstoši šī Līguma noteikumiem.

2.TRANSPORTA LĪDZEKLIS UN TĀ NODOŠANA, PIŅEMŠANA

2.1 Pirms Līguma noslēgšanas Nomnieks ir iepazinies ar Transporta līdzekļa stāvokli. Ja pirms šī Līguma noslēgšanas Nomnieks konstatē Transporta līdzekļa nepilnības un/vai trūkumus, bojājumus, viņam ir pienākums nekavējoties paziņot par to Iznomātājam, pretējā gadījumā Nomnieks atbild Iznomātājam par visiem nodarītajiem zaudējumiem.

2.2 Parakstot Transporta līdzekļa pieņemšanas – nodošanas aktu Transporta līdzeklis uzskatāms par nodotu Nomniekam. Pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas Nomniekam ir pienākums pārliecināties par Transporta līdzekļa tehnisko un vizuālo stāvokli un nepieciešamības gadījumā veikt Transporta līdzekļa izmēģinājuma braucienu un piedalīties izmēģinājuma procesā.

2.3 Pēc šī Līguma 2.2. minētā Transporta līdzekļa pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, Nomnieks atsakās celt jebkāda veida pretenzijas pret Iznomātāju Transporta līdzekļa nepilnību vai trūkumu dēļ.

2.4 No brīža, kad Nomnieks ir pieņēmis Transporta līdzekļi no Iznomātāja un parakstījis Transporta līdzekļa pieņemšanas – nodošanas aktu, Nomnieks uzņemas pilnu atbildību par Transporta līdzekli un Satiksmes noteikumu ievērošanu.

2.5 Līgumā noteiktajā laikā Nomniekam ir pienākums nodot Transporta līdzekli tādā pašā vizuālajā un tehniskajā kārtība, kādā tas tiek saņemts, pretējā gadījumā Nomniekam tiks piemērotas Līgumā noteiktās sankcijas.

3.NOMAS MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1.Nomas maksu Nomniekam ir pienākums samaksāt parakstot šo Līgumu.

3.2 Ja Iznomātājs piekrīt dalītajam maksājumam, Nomnieka pienākums ir samaksāt pirmo maksājumu parakstot Līgumu un otro maksājumu nododot atpakaļ Iznomātājam Transporta līdzekli.

4. NOMNIEKA UN IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1 Nomnieks apņemas Transporta līdzekli lietot tikai saskaņā ar tā lietošanai piemērotām tehniskajām īpašībām, saudzīgi un ekonomiski, raudzīties, lai tiktu izpildītas citas prasības, saistītas ar Transporta līdzekļa uzturēšanu labā stāvoklī, Transporta līdzekļa ekspluatācijas noteikumiem un Iznomātāja norādījumiem, ievērojot vislielāko rūpību.

4.2 Nomnieks apņemas lietot Transporta līdzekli ievērojot visus ceļu satiksmes noteikumus.

4.3 Nomnieks apņemas regulāri pārbaudīt Transporta līdzekļa smērvielu un eļļu līmeni, un nekavējoties informēt Iznomātāju par jebkādām novirzēm šajā sakarā. Nomniekam nav tiesību papildināt Transporta līdzekļa darbībai nepieciešamo smērvielu un eļļas daudzumu bez iepriekšējas saskaņošanas ar Iznomātāju (tas neattiecas uz degvielu un logu mazgāšanas šķidrumu). Pārkāpjot iepriekšminēto, Nomnieks pilnībā uzņemas atbildību par iespējamiem zaudējumiem. Nomnieks par saviem līdzekļiem veic Transporta līdzekļa mazgāšanu un salona tīrīšanu.

4.4 Nomnieks ir pilnībā materiāli atbildīgs par pašvaldību un valsts kompetento iestāžu piemērotiem sodiem un aizliegumiem attiecībā uz Transporta līdzekli, un apņemas atlīdzināt Iznomātājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kas tam šādā gadījumā var rasties, kā arī apmaksāt visus pilnvarotu policijas darbinieku uzliktos sodus un līgumsodus saskaņā ar šo Līgumu.

4.5 Ja Transporta līdzeklis pēc tā nodošanas lietošanā Nomniekam atrodas tādā stāvoklī, ka to nav iespējams lietot (pilnīgi vai daļēji), tad Nomniekam nav tiesību atteikties no Līgumā noteikto maksājumu samaksas Iznomātājam, kā arī izpildīt šajā Līgumā noteiktās saistības.

4.6 Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma kontrolēt un pārbaudīt Transporta līdzekļa stāvokli. Ja kontrole tiek veikta sakarā ar to, ka Nomnieks nav pildījis savas saistības, Nomniekam bez ierunām pilnībā jāapmaksā ar kontroli saistītie izdevumi.

4.7 Nomniekam nav tiesību atteikties no Līguma maksājumu veikšanas, gadījumā, ja Transporta līdzeklis ir nozagts vai aplaupīts.

4.8 Kāda no šī līguma punkta neievērošanas gadījumā no Nomnieka puses, Iznomātājam ir tiesības, jebkādu šī Līguma noteikumu pārkāpumu gadījumā no Nomnieka puses, bez atsevišķa brīdinājuma pārņemt Transporta līdzekli savā rīcībā, paturot sev izdarītos nomas maksājumus. Nomnieks, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka piekrīt šādai Transporta līdzekļa pārņemšanai.

4.9 Iznomātājam ir pienākums sniegt Nomniekam servisa pakalpojumus – Transporta līdzekļa remontu.

4.10 Nomnieks apņemas veikt visus remonta darbus automobilim atrodoties ārpus Latvijas Valsts robežām, kā arī nogādāt Transporta līdzekli atpakaļ Latvijas teritorijā.

5. TRANSPORTLĪDZEKĻA APDROŠINĀŠANA

5.1. Iznomātājs veic Transporta līdzekļa OCTA sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

5.2. Iznomātājs veic Transporta līdzekļa KASKO apdrošināšanu pret visiem riskiem, kas saistīti ar Transporta līdzekļa bojāeju, zādzību, tā vērtības samazināšanos.

5.3 Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, Nomniekam noteiktajā termiņā un veidā jāizpilda visi pienākumi, kuri izriet no apdrošināšanas līguma un šī Līguma, it kā Nomnieks pats būtu Transporta līdzekļa īpašnieks, kā arī nekavējoties, bet ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā, jāinformē Iznomātājs par apdrošināšanas gadījumu.

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA UN SANKCIJAS PAR LĪGUMA PĀRKĀPUMIEM

6.1 Puses garantē šā Līguma saistību izpildi ar visu tiem piederošo īpašumu.

6.2 Šī Līguma noteikumi ir saistoši kā līgumslēdzējiem, tā arī viņu tiesību un saistību pārņēmējiem, tai skaitā mantiniekiem, neatkarīgi no tiesību un saistību pārņemšanas brīža.

6.3 Nomnieks apņemas apmaksāt Iznomātājam visus zaudējumus, kuri tam radušies sakarā ar nepatiesas informācijas saņemšanu vai patiesas informācijas slēpšanu.

6.4 Nomnieks atbildīgs par Transporta līdzeklim radītajiem zaudējumiem, kādi tam radušies Nomnieka turējumā.

6.5 Nomnieks atbildīgs par Transporta līdzekļa drošību atrodoties ārpus tā. Nomnieks uzņemas lietas nejaušas bojāejas risku.

6.6 Ja Nomnieka vainas dēļ Transporta līdzeklis bojāts tā, ka tās ekspluatācija nav iespējama, Transporta līdzeklis jāatgriež nomas punktā saviem spēkiem vai jāsedz izdevumi, kas saistīti ar tās transportēšanu.

6.7 Iznomātājs nav atbildīgs par Nomnieka izdevumiem kādi tam bijuši Transporta līdzekļa nepareizas ekspluatācijas rezultātā, nepietiekami uzmanīgi vai nevērīgi lietojot Transporta līdzekli .

6.8 Ceļu satiksmes negadījuma vai citu bojājumu rezultātā Nomnieks veic Transporta līdzekļa remontu, saskaņā ar KASKO un OCTA apdrošināšanas kompānijas līgumiem, kur iegādātas KASKO un OCTA apdrošināšanas polises automašīnai, kura norādīta šī līguma pieņemšanas-nodošanas aktā, vai uz sava rēķina

6.9. Ceļu satiksmes negadījuma, vai citu bojājumu rezultātā Iznomātājs no Nomnieka ietur drošības naudu pilnā apmērā, transportlīdzekļa remontu izmaksu segšanai. Ja izmaksas transportlīdzekļa remontu veikšanai ir mazākas nekā drošības naudas apmērs. Tad atlikušo summu, Iznomātājs, pārskaita uz Nomnieka norādīto bankas kontu, pēc remontu paveikšanas, vai ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā.

6.10 Ja Nomnieks pārkāpj apstāšanās un stāvēšanas noteikumus un tiek piemērots sods, Nomniekam nekavējoties par to ir jāpaziņo Iznomātājam un piecu dienu laikā jāsamaksā Iznomātājam soda naudu pilnā apmērā.

6.11 Ja Nomnieks nokavē Transporta līdzekļa atdošanas dienu bez iepriekšējās informēšanas 48 stundas iepriekš, Nomniekam ir jāmaksā līgumsods trīskāršā apmērā no nomas maksas par vienu nomas dienu.

6.12 Ja Nomnieks nozaudē Transporta līdzekļa atslēgas vai reģistrācijas dokumentus, Nomniekam ir jāmaksā līgumsods 300,00-EUR(trīs simti eiro) apmērā.

6.13 Nomnieks atdod Transporta līdzekli ar mazāku degvielas daudzumu tvertnē kā norādīts Transporta Līdzekļa nodošanas – pieņemšanas aktā, maksa par litru degvielas ir 1,50-EUR(viens eiro 50 centi).

6.14 Ja Nomnieks nodod Transporta līdzekli, kuram ir jāveic salona, vai virsbūves ķīmiskā tīrīšana, šādā gadījumā līgumsods ir 70,00-EUR(septiņdesmit eiro) .

6.15. Nomnieks ar iznomāto Transporta līdzekli dienā drīkst nobraukt ne vairāk kā 100 km. Ja Nomnieks dienā nobrauc vairāk, tad Nomniekam par katriem virs normas nobrauktiem 100 km papildus jāmaksā 15,00-EUR(piecpadsmit eiro).

6.16 Ja Nomniekam ir iegādāts neierobežotā nobraukuma pakalpojums un tas ir norādīts pieņemšanas – nodošanas aktā, tad punkts 6.15 un nomnieku neattiecas.

6.16 Neviens no augstākminēto līgumsodu samaksas neatbrīvo Nomnieku no Līguma saistību izpildes.

6.17 Nomnieks ir atbildīgs par visiem izdevumiem un zaudējumiem sakarā ar Transporta līdzekli, kas šī Līguma darbības laikā radušies Nomnieka darbības vai bezdarbības rezultātā trešajām personām vai Iznomātājam, saskaņā ar KASKO un OCTA apdrošināšanas kompānijas līgumiem, kur iegādātas KASKO un OCTA apdrošināšanas polises automašīnai, kura norādīta šī līguma pieņemšanas-nodošanas aktā.

6.18 Nomnieks ir atbildīgs par izdevumiem un zaudējumiem, kas saistīti ar Transporta līdzekļa nodošanu Iznomātājam, gadījumā, ja Līgums tiek jebkāda iemesla dēļ izbeigts.

6.19 Iznomātājs nav atbildīgs par jebkādu ar Transporta līdzekli pārvadāto priekšmetu bojājumiem vai bojāeju, kā arī jebkādiem Nomnieka netiešiem zaudējumiem.

6.20 Parakstot šo Līgumu, Nomnieks, gadījumā, ja viņš pārkāpj ar šo Līgumu uzņemtās saistības, apņemas atlīdzināt Iznomātājam un trešajām personām, visus tiešos un netiešos izdevumus un zaudējumus, kas saistīti ar Nomnieka saistību piespiedu izpildi, parāda piedziņu, juridisko palīdzību un citus izdevumus šajā sakarā.

6.21 Saskaņā ar šo Līgumu, Iznomātājam ir 48 stundas, lai apskatītu un novērtētu, vai Nomnieka Transportlīdzekļa nomas termiņa laikā ir radušies bojājumi Transporta līdzeklim, kas norādīts šī Līguma pieņemšanas – nodošanas aktā.

Ja tiek konstatēti, jebkādi bojājumi, Iznomātājs, par to paziņo Nomniekam 48 stundas, vai ātrāk pēc Nomnieka nomas termiņa beigām.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1 Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz dienai, kad visas Pušu saistības ir izpildītas.

7.2 Šis Līgums parakstīts Rīgā un pilnīgi apstiprina Pušu vienošanos. Pusēm šī Līguma saturs ir pilnībā saprotams un skaidrs, kā arī Puses apzinās ar šo Līgumu uzņemto saistību sekas. Šis Līgums parakstīts izsakot brīvi radušos gribu, bez viltus, maldiem un spaidiem.

7.3 Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu šī Līguma noteikumu darbību.

7.4 Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trijām) lapām. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Līguma viens eksemplārs tiek nodots Iznomātājam, bet otrs – Nomniekam. Jebkuri šī Līguma papildinājumi un grozījumi tajā ir spēkā, ja tie izdarīti rakstiski un ir Pušu parakstīti.

7.5 Visus strīdus un nesaskaņas, kasi var rasties sakarā ar Līguma noteikumiem, Puses centīsies atrisināt pārrunu ceļā.

7.6 Ja netiks panākta vienošanās sakarā ar minētajiem strīdiem un nesaskaņām, jautājumu izšķirs Rīgas Šķīrējtiesa saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.